DA5 SurgePay Mobile App TERMS AND CONDITIONS

Last Modified: April 12, 2022

These terms and conditions (“Terms“) shall serve as your User Agreement with DIRECT AGENT 5, INC. (“DA5“, “SurgePay”, “we”, “us”) its affiliates and/or subsidiaries, and shall apply to your visit and use of its online electronic money and virtual currency conversion SurgePay mobile app Platform: DA5ʼs SurgePay Mobile App (“DA5 App”) accessible via an application available for download with a website accessible at Google Play and Apple Store (collectively, “SurgePay Platform“), and its User Services, which are further defined below, as well as to all information, recommendations and/or services provided to you on or through the SurgePay Platform.

 

Ang mga tuntunin at kundisyon na ito (“Mga Tuntunin”) ay magsisilbing iyong Kasunduan sa Gumagamit sa DIRECT AGENT 5, INC. (“DA5”, “SurgePay”, “kami”, “namin” ) at ng mga affiliate at/o subsidiary nito, at malalapat sa iyong pagbisita at paggamit ng online na electronic money at virtual na currency conversion SurgePay Platform nito: DA5 SurgePay Mobile App ( “DA5 App”) na maa-access sa pamamagitan ng application na available para sa pag-download gamit ang isang website na maa-access sa Google Play at Apple Store nang sama-sama, ang “SurgePay Platform”), at ang Mga Serbisyo ng Gumagamit nito, na higit pang tinukoy sa ibaba, gayundin sa lahat ng impormasyon, rekomendasyon at /o mga serbisyong ibinigay sa iyo sa o sa pamamagitan ng SurgePay Platform.

 

DA5 and its SurgePay Platform are subject to the Bangko Sentral ng Pilipinasʼ (“BSP”) Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions (“MORNBFI”), as amended, the issuances of the BSP, the Anti-Money Laundering Act (“AMLA”), as amended, and its Implementing Rules and Regulations, the issuances of the Anti-Money Laundering Council (“AMLC”), the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act, the Data Privacy Act of 2012 and its Implementing Rules and Regulations, and any other applicable laws and regulations (collectively, the “Law”).

 

Ang DA5 at ang SurgePay Platform nito ay napapailalim sa Manwal ng Mga Regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (“BSP”) para sa mga Non-Bank Financial Institutions (“MORNBFI”), gaya ng sinusugan, ang mga pagpapalabas ng BSP, ang Anti-Money Laundering Act (“Money Laundering Act”). AMLA”), gaya ng sinusugan, at ang mga Implementing Rules and Regulations nito, ang mga inilabas ng Anti-Money Laundering Council (“AMLC”), ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act, ang Data Privacy Act of 2012 at ang Implementing Rules and Regulations nito, at anumang iba pang naaangkop na batas at regulasyon (sama-sama, ang “Batas”).

 

Please read the Terms set out below before ordering or purchasing any item from the SurgePay Platform. By using the SurgePay Platform, and ordering or purchasing any item displayed therein, you agree to be bound by these Terms. If you do not agree to be bound by these T&Cs, you are required to immediately cease, exit, or stop accessing the SurgePay Platform.

 

Pakibasa ang Mga Tuntunin na itinakda sa ibaba bago mag-order o bumili ng anumang item o produkto mula sa SurgePay Platform. Sa pamamagitan ng paggamit sa SurgePay Platform, at pag-order o pagbili ng anumang item na ipinapakita dito, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na mapasailalim sa mga T&C na ito, kailangan mong ihinto kaagad, lumabas, o ihinto ang pag-access sa SurgePay Platform.

 

 

General

You agree to abide by and be bound by this Agreement, which we may amend from time to time, by opening an account with SurgePay (an “Account”) through the DA5 or the SurgePay website, the SurgePay API, and/or any related websites or mobile applications (collectively, the “SurgePay site”). You are not permitted to use or make use of any SurgePay Services if you disagree with any of the conditions outlined in this Agreement or any future modifications to the Agreement.

Sumasang-ayon kang sumunod at sumailalim sa Kasunduang ito, na maaari naming baguhin paminsan-minsan, sa pamamagitan ng pagbubukas ng account sa SurgePay (isang “Account”) sa pamamagitan ng DA5 o website ng SurgePay, ang SurgePay API, at/o anumang nauugnay na mga website o mobile application (sama-sama, ang “DA5 at SurgePay site”). Hindi ka pinahihintulutang gumamit o gamitin ang anumang Serbisyo ng SurgePay kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa mga kundisyon na nakabalangkas sa Kasunduang ito o anumang pagbabago sa Kasunduan sa hinaharap.

This Agreement may be amended or modified at any time, and the updated Agreement will take effect when it is posted on the SurgePay site or emailed to you. We reserve the sole right to (a) change or eliminate any aspect of the SurgePay services, and (b) suspend or terminate your access to the SurgePay Services, at any time, and from time to time, without notice to you in certain circumstances described herein. You agree that we shall not be liable to you or any third party for any modification or termination of the SurgePay services, or suspension or termination of your access to the SurgePay Services, except to the extent otherwise expressly set forth herein.

Maaaring amyendahan o baguhin ang Kasunduang ito anumang oras, at magkakabisa ang na-update na Kasunduan kapag ito ay nai-post sa site ng SurgePay o na-email sa iyo. Inilalaan namin ang tanging karapatan na

 • baguhin o alisin ang anumang aspeto ng mga serbisyo ng SurgePay, at (b) suspindihin o wakasan ang iyong pag-access sa Mga Serbisyo ng SurgePay, anumang oras, at pana-panahon, nang walang abiso sa iyo sa ilang partikular na sitwasyon inilarawan dito. Sumasang-ayon ka na hindi kami mananagot sa iyo o sa alinmang third party para sa anumang pagbabago o pagwawakas ng mga serbisyo ng SurgePay, o pagsususpinde o pagwawakas ng iyong pag-access sa Mma Serbisyo ng SurgePay, maliban sa lawak na tahasang itinakda

 

 

You hereby acknowledge that DA5 is duly registered with the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) as Remittance & Transfer Company (RTC) with Money Changing (MC)/ Foreign Exchange Dealing (FXD) & Virtual Asset Service Provider (VASP) service, and all such activity is subject to the rules and regulations of the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Anti-Money Laundering Act (AMLA), as amended. As such we may be required by the BSP and other relevant regulatory authorities to abide by their regulatory issuances and enforcement actions, among others.

Kinikilala mo na ang DA5 ay nararapat na nakarehistro sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bilang Remittance & Transfer Company (RTC) kasama ang Money Changing (MC)/ Foreign Exchange Dealing (FXD) & Virtual Asset Service Provider (VASP) service at lahat ng naturang aktibidad ay napapailalim sa mga alituntunin at regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Act (AMLA), gaya ng sinusugan. Dahil dito, maaari tayong hilingin ng BSP at ng iba pang may-katuturang awtoridad sa regulasyon na sumunod sa kanilang mga pagpapalabas ng regulasyon at mga aksyon sa pagpapatupad, bukod sa iba pa.

By continuing to use the SurgePay services, you hereby expressly acknowledge that you are aware of the following risks:

 

 • A chargeback, reversal, claim, or other invalidation of a payment made with a bank account or credit card could result in the subsequent cancellation of virtual asset purchases made with those

 

●       A transaction involving virtual assets (which term includes digital currencies) may be in a pending status for a while (often less than an hour, but up to one day) and never be confirmed.

 

 • It carries a huge risk to hold and transact with virtual The value or price of such virtual assets are highly volatile, may fluctuate quickly, decline, and possibly even reach zero.

 

●       By continuing to use the SurgePay services, you expressly waive your right to take part in a class action lawsuit or class-wide arbitration and accept that any issues between you and SurgePay will be settled by binding, individual arbitration.

Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng mga serbisyo ng SurgePay, hayagang kinikilala mo na alam mo ang mga sumusunod na panganib:

 • Ang isang chargeback, pagbabalik, pag-claim, o iba pang pagpapawalang-bisa ng isang pagbabayad na ginawa gamit ang isang bank account o credit card ay maaaring magresulta sa kasunod na pagkansela ng mga virtual na pagbili ng asset na ginawa gamit ang mga paraang
 • Ang isang transaksyong kinasasangkutan ng mga virtual na asset (na ang termino ay kinabibilangan ng mga digital na pera) ay maaaring nasa isang nakabinbing katayuan nang ilang sandali (kadalasang wala pang isang oras, ngunit hanggang isang araw) at hindi kailanman
 • Malaki ang panganib na humawak at makipagtransaksyon sa mga virtual na Ang halaga o presyo ng naturang mga virtual na asset ay lubhang pabagu-bago, maaaring mabilis na magbago, bumaba, at posibleng umabot pa sa zero.
 • Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa mga serbisyo ng SurgePay, tahasan mong isinusuko ang iyong karapatang makilahok sa isang demanda sa class action o arbitrasyon sa buong klase at tinatanggap na ang anumang mga isyu sa pagitan mo at ng SurgePay ay aayusin sa pamamagitan ng may bisa, indibidwal na

 

 

1. DEFINITION OF TERMS

 

 1. KAHULUGAN NG MGA TERMINO

 

 • SurgePay Platform – means the DA5 Payment System, including Over-The-Counter (“OTC”) channels, wherein a customer (you) can access our Services (as identified below) through an application to run on a mobile device or a tablet computer or via OTC channels available to

 

SurgePay Platform – nangangahulugang ang DA5 Payment System, kabilang ang mga Over-The-Counter (“OTC”) na channel, kung saan maa-access ng isang customer (ikaw) ang aming Mga Serbisyo (tulad ng tinukoy sa ibaba) sa pamamagitan ng isang application na tumatakbo sa isang mobile device o isang tablet computer o sa pamamagitan ng mga OTC channel na available sa iyo.

 

DA5 App Account or Account – means your user account with the SurgePay Platform which enables you to use and access DA5ʼs EMI and VASP Services

 

DA5 App Account o Account – nangangahulugang ang iyong user account sa SurgePay Platform na nagbibigay-daan sa iyo na gamitin at i-access ang EMI at VASP Services ng DA5

 

DA5 – is an entity duly licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas as an Electronic Money Issuer (“EMI”) and Virtual Asset Service Provider (“VASP”)

 

DA5 – ay isang entity na nararapat na lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Electronic Money Issuer (“EMI”) at Virtual Asset Service Provider (“VASP”);

 

Cash-in – means the process of exchanging Philippine Peso cash for e-money which will be added to your e-Wallet

  Cash-in – nangangahulugan ng proseso ng pagpapalit ng Philippine Peso cash para sa e-money na idadagdag sa iyong e-Wallet

Cash-out – means the process of exchanging e-money for Philippine Peso cash

  Cash-out – nangangahulugan ng proseso ng pagpapalitan ng e-money para sa cash ng Philippine Peso

E-Wallet – Refers to the electronic wallet that is used to store electronic money (e-Money) to make cashless, digital transactions. Each user can only own one (1) e-Wallet account at any time.

  E-Wallet – Tumutukoy sa electronic wallet na ginagamit para mag-imbak ng electronic money (e-Money) para gumawa ng cashless, digital na mga transaksyon. Ang bawat user ay maaari lamang magkaroon ng isang (1) e-Wallet account anumang oras.

E-Money – Refers to electronic money that is used in your SurgePay Platform transactions (e.g., pay bills, scan to pay, cash in). It may only be redeemed at face value. It shall not earn interest nor rewards and other similar incentives convertible to cash, nor be purchased at a discount. It is not a deposit account. Hence, it is not insured by the Philippine Deposit Insurance Corporation (“PDIC”).

  E-Money – Tumutukoy sa electronic money na ginagamit sa iyong mga transaksyon sa SurgePay Platform (hal., magbayad ng mga bill, mag-scan para magbayad, mag-cash in). Maaari lang itong i-redeem sa halaga at face value. Hindi ito makakakuha ng interes o mga gantimpala at iba pang katulad na mga insentibo na mapapalitan ng pera, o mabibili sa isang diskwento. Hindi ito deposit account. Kaya naman, hindi ito insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation (“PDIC”).

One Time Pin (OTP) – A one-time password (OTP) is an automatically generated numeric or alphanumeric string of characters that authenticates the user for a single transaction or login session. 

  One Time Pin (OTP) – Ang isang beses na password (OTP) ay isang awtomatikong nabuong numeric o alphanumeric na string ng mga character na nagpapatotoo sa user para sa isang transaksyon o sesyon ng pag-login.

 

– Know-Your-Customer or KYC – the process of obtaining information to identify and verify the identity of the

 

  Know-Your-Customer o KYC – ang proseso ng pagkuha ng impormasyon para matukoy at ma-verify ang pagkakakilanlan ng User.

 

Top-up – to add money, value, or credits to an existing account to avail of the services provided by the merchant available on the SurgePay Platform.

  Top-up – upang magdagdag ng pera, halaga, o mga kredito sa isang umiiral na account upang mapakinabangan ang mga serbisyong ibinigay ng merchant na available sa SurgePay Platform.

 

VC – Any type of digital unit that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. It can be defined as a “property”, “proceeds”, “funds”, “funds or other assets”, and other “corresponding value”.

 

  VC – Anumang uri ng digital unit na maaaring digitally traded, o naililipat, at maaaring gamitin para sa mga layunin ng pagbabayad o pamumuhunan. Maaari itong tukuyin bilang isang “property”, “proceeds”, “pondo”, “pondo o iba pang asset”, at iba pang “kaugnay na halaga”.

 

 

2.  REGISTRATION FOR DA5 SurgePay Mobile App ACCOUNT

 

When you accept these Terms, you are creating your DA5 SurgePay Mobile App account associated with your mobile number. You will be asked to provide your information in accordance with the Lawʼs Know-Your-Customer (“KYC”) requirements which will be used to determine your eligibility to use the SurgePay Platform.

 

Kapag tinanggap mo ang mga Tuntuning ito, nililikha mo ang iyong DA5 SurgePay Mobile App account na nauugnay sa iyong mobile number. Hihilingin sa iyong ibigay ang iyong impormasyon alinsunod sa mga kinakailangan ng Batas na Know-Your-Customer (“KYC”) na gagamitin upang matukoy ang iyong pagiging karapat-dapat na gamitin ang SurgePay Platform.

 

By registering an account, you represent that you are at least 18 years old. You also represent that you have legal capacity, power, and authority to consent to these Terms and that you are registering for your own account and capacity. You are responsible for providing the correct registration information. We reserve the right to request additional information to aid in account verification, as well as close, suspend or limit your access to the SurgePay Platform in the event of incomplete or incorrect information provided.

 

Sa pamamagitan ng pagpaparehistro ng isang account, kinakatawan mo na ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang. Kinakatawan mo rin na mayroon kang legal na kapasidad, kapangyarihan, at awtoridad na pumayag sa mga Tuntuning ito at na ikaw ay nagrerehistro para sa iyong sariling account at kapasidad. Ikaw ang may pananagutan sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa pagpaparehistro. Inilalaan namin ang karapatang humiling ng karagdagang impormasyon upang tumulong sa pag-verify ng account, gayundin ang pagsasara, pagsuspinde o paglimita sa iyong pag-access sa SurgePay Platform kung sakaling magkaroon ng hindi kumpleto o maling impormasyon na ibinigay.

 

You may only have one (1) Account associated with one (1) mobile number.

 

Maaari ka lamang magkaroon ng isang (1) Account na nauugnay sa isang (1) mobile na numero.

 

You understand and agree that your failure to provide and maintain accurate, complete, and updated information required by these Terms may result in your inability to access or use your Account.

 

Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang iyong kabiguan na magbigay at mapanatili ang tumpak, kumpleto, at na-update na impormasyon na kinakailangan ng Mga Tuntuning ito ay maaaring magresulta sa iyong kawalan ng kakayahan na ma-access o gamitin ang iyong Account.

 

 

3.  DA5 E-WALLET

 

Each Account has its own e-Wallet. The e-Wallet stores your e-Money. Your e-Money may only be redeemed at face value. It shall not earn interest nor rewards and other similar incentives convertible to cash, nor be purchased at a discount. It is not a deposit account. Hence, it is not insured by the Philippine Deposit Insurance Corporation (“PDIC”). Your e-Money stored in your e-Wallet may be used to transfer to another User or purchase goods and services with our partner merchants.

 

Ang bawat Account ay may sariling e-Wallet. Iniimbak ng e-Wallet ang iyong e-Money. Ang iyong e-Money ay maaari lamang i-redeem sa halaga ng mukha. Hindi ito makakakuha ng interes o mga gantimpala at iba pang katulad na mga insentibo na mapapalitan ng pera, o mabibili sa isang diskwento. Hindi ito deposit account. Kaya naman, hindi ito insured ng Philippine Deposit Insurance Corporation (“PDIC”). Ang iyong e-Money na nakaimbak sa iyong e-Wallet ay maaaring gamitin upang ilipat sa ibang User o bumili ng mga produkto at serbisyo sa aming mga partner na merchant.

 

DA5 is the issuer of all e-Money in your e-Wallet. In compliance with the Law, DA5 undertakes to protect its Users to ensure that e-Money redemptions are adequately met at all times, with sufficient liquid assets equal to the amount of the outstanding e-Money issued.

 

Ang DA5 ang tagabigay ng lahat ng e-Money sa iyong e-Wallet. Bilang pagsunod sa Batas, nangangako ang DA5 na protektahan ang mga Gumagamit nito upang matiyak na ang mga pagkuha ng e-Money ay sapat na natutugunan sa lahat ng oras, na may sapat na likidong mga asset na katumbas ng halaga ng natitirang e-Money na inisyu.

 

4.  ACCESS TO YOUR ACCOUNT

 

You shall not abuse or misuse your Account in any manner, including but not limited to:

 

 1. engaging in any illegal or fraudulent activities;

B.  supplying or attempting to supply any false or misleading information, or make any misrepresentation to DA5;

 1. in any manner that may damage, disable, overburden, corrupt, or impair DA5, the hardware or

application and software system, security protocols, information, or other operations; D. attempting to gain or gain unauthorized access to any account(s) other than your own account through hacking, password mining or any other means.

 

Hindi mo dapat abusuhin o maling gamitin ang iyong Account sa anumang paraan, kabilang ngunit hindi limitado sa:

 1. pagsali sa anumang ilegal o mapanlinlang na aktibidad;
 2. pagbibigay o pagtatangkang magbigay ng anumang mali o mapanlinlang na impormasyon, o gumawa ng anumang maling representasyon sa DA5;

 

 1. sa anumang paraan na maaaring makapinsala, ma-disable, mabigat, masira, o makapinsala sa DA5, ang hardware o application at sokware system, mga protocol ng seguridad, impormasyon, o iba pang mga operasyon;
 2. pagtatangkang makakuha o makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang (mga) account maliban sa iyong sariling account sa pamamagitan ng pag-hack, pagmimina ng password o anumang iba pang

 

You shall be responsible for regularly checking your account and keeping your personal details up to date. You shall notify us of any changes, omissions, or incorrect details as soon as you become aware of any of them. DA5 shall not be responsible for any failure by you to notify us of any such changes, omissions, incorrect details, or any incorrect information notified to us. You hereby release and waive any rights or causes of actions against DA5 from any injury or damages arising from your failure to provide accurate and updated information.

 

Pananagutan mo ang regular na pagsusuri sa iyong account at panatilihing napapanahon ang iyong mga personal na detalye. Aabisuhan mo kami ng anumang mga pagbabago, pagtanggal, o hindi tamang mga detalye sa sandaling malaman mo ang alinman sa mga ito. Ang DA5 ay hindi mananagot para sa anumang kabiguan mo na ipaalam sa amin ang anumang mga pagbabago, pagtanggal, maling detalye, o anumang maling impormasyong ipinaalam sa amin. Sa pamamagitan nito, inilalabas at isinusuko mo ang anuman at lahat ng mga karapatan o sanhi ng mga aksyon laban sa DA5 mula sa anumang pinsala o pinsalang dulot ng iyong pagkabigo na magbigay ng tumpak at na-update na impormasyon.

 

To maintain confidentiality and security of your Account and data therein, you agree that:

 

 1. you are solely responsible for your computer, system, or another device from which you access your Account, including but not limited to the maintenance, operation, and permitted use of a such computer, system, or another device, and that it is your obligation to comply with any criteria imposed by DA5 from time to time in respect of your computer, system or other devices from which you access your Account;

B.  you shall not access your Account using any computer, system, or another device that you do not own unless you have received the ownerʼs permission;

 1. you shall refrain from accessing your Account through any public and/or unsecured network; notwithstanding the foregoing, you will not hold DA5 liable for any injury or damages arising from your access to your Account through any public and/or unsecured network;

D.  you shall ensure that any computer, system, or another device from which you access and use your Account shall be properly maintained and shall be free from any defects, viruses, or errors; and

 1. you shall ensure that you have downloaded the application from trusted

 

Upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal at seguridad ng iyong Account at data dito, sumasang-ayon ka na:

 

 1. ikaw ang tanging responsable para sa iyong computer, system, o ibang device kung saan mo ina-access ang iyong Account, kabilang ngunit hindi limitado sa pagpapanatili, pagpapatakbo, at

pinahihintulutang paggamit ng naturang computer, system, o ibang device, at ito ay iyong obligasyon na sumunod sa anumang pamantayang ipinataw ng DA5 sa pana-panahon kaugnay ng iyong computer, system o iba pang device kung saan mo ina-access ang iyong Account;

 1. hindi mo dapat i-access ang iyong Account gamit ang anumang computer, system, o ibang device na

hindi mo pagmamay-ari maliban kung natanggap mo ang pahintulot ng may-ari;

 1. dapat mong pigilin ang pag-access sa iyong Account sa pamamagitan ng anumang pampubliko at/o hindi secure na network; sa kabila ng nabanggit, hindi mo papanagutin ang DA5 para sa anumang pinsala o pinsalang dulot ng iyong pag-access sa iyong Account sa pamamagitan ng anumang pampubliko at/o hindi secure na network;
 2. dapat mong tiyakin na ang anumang computer, system, o iba pang device kung saan mo ina-access at ginagamit ang iyong Account ay dapat na mapangalagaan nang maayos at dapat na walang anumang mga depekto, virus, o mga error; at
 3. dapat mong tiyakin na na-download mo ang application mula sa mga pinagkakatiwalaang

 

If a third party has your express authorization to connect to your Account, either through the SurgePay Platform or the third party’s product, you acknowledge that this does not absolve you of any of your obligations under this Agreement. Furthermore, you accept and concur that you won’t hold DA5 accountable for, and will hold DA5 harmless from, any liability resulting from this third party’s actions or inactions in connection with the rights you provide.

Kung ang isang third party ay may hayagang pahintulot na kumonekta sa iyong Account, alinman sa pamamagitan ng SurgePay Platform o ang produkto ng third party, kinikilala mo na hindi ka nito inaalis ang alinman sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito. Higit pa rito, tinatanggap at sinasang-ayunan mo na hindi mo papanagutin ang DA5, at gagawing hindi nakakapinsala ang DA5 mula sa, anumang pananagutan na nagreresulta mula sa mga aksyon o hindi pagkilos ng third party na ito kaugnay ng mga karapatang ibinibigay mo.

 

You, hereby irrevocably and unconditionally agree to give consent to DA5, to:

 1. to collect, store, hold, transfer (within or outside the Philippines), administer, and process your personal data for our internal use and records subject to the Law and our Privacy Statement; and

B.  to disclose and release your personal data to the relevant government authorities and agencies, where required under the law which may deem necessary.

Ikaw ay sumasang-ayon nang hindi mababawi at walang kundisyon na magbigay ng pahintulot sa DA5

 1. upang kolektahin, iimbak, hawakan, ilipat (sa loob o labas ng Pilipinas), pangasiwaan, at iproseso ang iyong personal na data para sa aming panloob na paggamit at mga talaan na napapailalim sa Batas at aming Pahayag sa Pagkapribado; at
 2. upang ibunyag at ilabas ang iyong personal na data sa mga may-katuturang awtoridad at ahensya ng gobyerno, kung saan ito ay kinakailangan sa ilalim ng batas na maaaring sa tingin namin ay kinakailangan.

 

 

Our Privacy Statement shall form an integral part of these Terms and can be viewed at da5.com.ph.

 

Ang aming Privacy Statement ay magiging mahalagang bahagi ng Mga Tuntuning ito at maaaring matingnan sa da5.com.ph.

 

You acknowledge that the SurgePay Platform may be subject to interruptions, limitations, delays, and other problems inherent in the use of the internet and electronic communications, including the device used by you being faulty, not connected, out of range, switched off, or not functioning. DA5 is not responsible for any delays, delivery failures, damages, or losses resulting from such problems.

 

Kinikilala mo na ang SurgePay Platform ay maaaring sumailalim sa mga pagkaantala, limitasyon, pagkaantala, at iba pang mga problema na likas sa paggamit ng internet at mga elektronikong komunikasyon, kabilang ang device na ginamit mo na may sira, hindi nakakonekta, wala sa saklaw, naka-off, o hindi. gumagana. Ang DA5 ay walang pananagutan para sa anumang pagkaantala, pagkabigo sa paghahatid, pinsala, o pagkalugi na nagreresulta mula sa mga naturang problema.

 

Subject to the Law, you use this service entirely at your own risk and acknowledge that DA5 is not responsible for any and all damages, losses, or expenses which you may suffer because the service is unavailable or does not operate as expected, or causes loss or damage to any data.

 

Alinsunod sa Batas, ginagamit mo ang serbisyong ito nang buo sa iyong sariling peligro at kinikilala na ang DA5 ay hindi mananagot para sa anuman at lahat ng mga pinsala, pagkalugi, o mga gastos na maaari mong maranasan dahil ang serbisyo ay hindi magagamit o hindi gumagana tulad ng inaasahan, o nagdudulot ng pagkawala o pinsala sa anumang data.

 

Further, subject to the Law, any responsibility arising from any unauthorized access or use of your Account due to your failure to comply with your responsibilities under these Terms shall be borne by you.

 

Dagdag pa, napapailalim sa Batas, ang anumang responsibilidad na magmumula sa anumang hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng iyong Account dahil sa iyong pagkabigo na sumunod sa iyong mga responsibilidad sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay dapat mong pasanin.

 

5.  SERVICES

 

MGA SERBISYO

 

The services available on the SurgePay Platform are:

 

Ang mga serbisyong magagamit sa SurgePay Platform ay:

 

•  Cash-in – exchanging Philippine Peso cash for the e-money which will be added to your e-Wallet;

   Cash-in – pagpapalit ng Philippine Peso cash para sa e-money na idadagdag sa iyong e-Wallet;

 

•  Cash-out – exchanging e-money to Philippine Peso cash through our cash-out partners;

   Cash-out – pagpapalit ng e-money sa Philippine Peso cash sa pamamagitan ng aming mga cash-out partner;

 

•  Bills Payment – instantly pay bills with our partner merchants online;

   Bills Payment – agad na magbayad ng mga bill sa aming mga partner na merchant online;

 

•  Intra-bank fund transfer – Withdrawal option that allows you to transfer funds from your e-Wallet account to your bank account;

   Intra-bank fund transfer – Opsyon sa pag-withdraw na nagpapahintulot sa iyo na maglipat ng mga pondo mula sa iyong e-Wallet account patungo sa iyong bank account;

 

 • VC Conversion – Exchange VC to Philippine Peso (and vice versa).

   Conversion ng VC – Palitan ang VC sa Philippine Peso (at vice versa).

6.. Virtual Assets

6.1 Virtual asset purchases or sales that could be considered to be high-risk, particularly those conducted utilizing reversible payment methods, may be canceled or reversed by SurgePay.

 • Ang mga pagbili o pagbebenta ng virtual na asset na maaaring ituring na mataas ang panganib, lalo na ang mga isinasagawa gamit ang mga paraan ng pagbabayad na mababawi, ay maaaring kanselahin o i-reverse ng

 

 

6.2      As long as the transaction is accepted and verified on the blockchain network, SurgePay does not cancel or reverse virtual assets to virtual asset transfers.

 • Hangga’t tinatanggap at na-verify ang transaksyon sa network ng blockchain, hindi kinakansela o binabaligtad ng SurgePay ang virtual asset sa mga virtual asset

 

 

6.3       All customer money is stored by SurgePay in full. SurgePay doesn’t take part in lending using fractional reserves.

 • Ang lahat ng pera ng customer ay iniimbak ng SurgePay nang buo. Ang SurgePay ay hindi nakikibahagi sa pagpapahiram gamit ang mga fractional

 

 

6.4      In the event SurgePay needs to retrieve funds from offline storage, there can be a delay in sending virtual assets of up to 72 hours.

 • Kung sakaling kailanganin ng SurgePay na kunin ang mga pondo mula sa offline na storage, maaaring magkaroon ng pagkaantala sa pagpapadala ng mga virtual na asset na hanggang 72

 

 

6.5      A virtual assetsʼ value is not guaranteed by SurgePay. You understand that the value or price of the virtual asset may fluctuate quickly, drop, and possibly even become zero. You admit that there is a substantial risk involved with holding virtual assets or digital currencies. Regardless of fluctuations in the value of the virtual asset, you consent to deliver the agreed-upon payment for the order upon confirmation.

 • Ang halaga ng mga virtual na asset ay hindi ginagarantiya ng SurgePay. Nauunawaan mo na ang halaga o presyo ng virtual na asset ay maaaring mabilis na magbago, bumaba, at posibleng maging zero. Inaamin mo na may malaking panganib na kasangkot sa paghawak ng mga virtual asset o digital na pera. Anuman ang pagbabagu-bago sa halaga ng virtual asset, pumapayag kang ihatid ang napagkasunduang bayad para sa order kapag

 

 

6.6      SurgePay maintains the right, as we see fit, to modify the buy/sell limits and/or halt trading activity on your account.

 

 • Pinapanatili ng SurgePay ang karapatan, ayon sa nakikita naming angkop, na baguhin ang mga limitasyon sa pagbili/pagbebenta at/o ihinto ang aktibidad ng pangangalakal sa iyong

 

 

6.7      The only virtual assets or currencies that SurgePay services are compatible with are those that SurgePay, in its sole discretion, chooses to support. SurgePay may from time to time modify the virtual currencies it supports. Visit the Da5 website (http://da5.com.ph/) if you have any queries concerning the virtual assets that the service currently accepts. Under no circumstances should you attempt to store, transfer, request, or receive virtual assets in any format that SurgePay does not support using the SurgePay services. Any attempt to utilize SurgePay services for digital currencies that SurgePay does not support is not something for which SurgePay is responsible or liable.

6.7. Maaaring pana-panahong baguhin ng SurgePay ang mga virtual na pera na sinusuportahan nito. Bisitahin ang website ng Da5 (http://da5.com.ph/) kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga virtual asset na kasalukuyang tinatanggap ng serbisyo. Sa anumang pagkakataon dapat mong subukang mag-imbak, maglipat, humiling, o tumanggap ng mga virtual na asset sa anumang format na hindi sinusuportahan ng SurgePay gamit ang mga serbisyo ng SurgePay. Anumang pagtatangka na gamitin ang mga serbisyo ng SurgePay para sa mga digital na pera na hindi sinusuportahan ng SurgePay ay hindi isang bagay na responsable o mananagot ang SurgePay.

 

 

6.8      Operation of Virtual Asset Protocols. The underlying software protocols that manage the operation of the virtual assets supported by and/or accessible for purchase/sale through our platform are not owned by or under the control of SurgePay. The underlying protocols are typically open source and available for anybody to use, copy, alter, and distribute. By utilizing SurgePay, you consent and recognize.

(i) that SurgePay does not guarantee the functionality, security, or availability of the underlying protocols and is not responsible for their operation; and (ii) that the underlying protocols are subject to sudden changes in operating rules (a/k/a “forks”), and that such forks might have a significant impact on the name, value, or even functionality of the virtual asset you purchase or sell using SurgePay. You acknowledge that SurgePay may briefly halt operations in the case of a fork (with or without advance notice to you) and that SurgePay may later, in its sole discretion, (a) adjust or reconfigure its systems or (b) choose not to support (or discontinue supporting) the forked protocol completely, provided, however, that you will have the option to withdraw money from the platform. You understand and agree that SurgePay takes absolutely no responsibility for a forked protocol’s unsupported branch.

SurgePay will only support the fork of any virtual asset protocol that best, in our exclusive judgment, matches the consensus strategy.

 • Operasyon ng Virtual Asset Protocols. Ang pinagbabatayan na mga protocol ng sokware na namamahala sa pagpapatakbo ng mga virtual na asset na sinusuportahan ng at/o naa-access para sa pagbili/pagbebenta sa pamamagitan ng aming platform ay hindi pagmamay-ari ng o sa ilalim ng kontrol ng SurgePay. Ang mga pinagbabatayan na protocol ay karaniwang open source at available para sa sinuman na gamitin, kopyahin, baguhin, at Sa pamamagitan ng paggamit ng SurgePay, pumayag at kinikilala ka

(i) na hindi ginagarantiya ng SurgePay ang functionality, seguridad, o availability ng mga pinagbabatayan na protocol at hindi responsable para sa kanilang operasyon; at (ii) na ang mga pinagbabatayan na protocol ay napapailalim sa mga biglaang pagbabago sa mga panuntunan sa pagpapatakbo (a/k/a “mga “Fork”), at na ang mga naturang “Fork” ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pangalan, halaga, o maging sa functionality ng virtual asset na iyong bumili o magbenta gamit ang SurgePay. Kinikilala mo na ang SurgePay ay maaaring pansamantalang ihinto ang mga operasyon sa kaso ng isang “Fork” (mayroon o walang paunang abiso sa iyo) at na ang SurgePay ay maaaring sa ibang pagkakataon, sa sarili nitong pagpapasya, (a) ayusin o muling i-configure ang mga system nito o (b) piliin na huwag suportahan (o ihinto ang pagsuporta) sa forked protocol

 

nang buo, sa kondisyon, gayunpaman, magkakaroon ka ng opsyong mag-withdraw ng pera mula sa platform. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang SurgePay ay ganap na walang pananagutan para sa hindi sinusuportahang sangay ng isang forked protocol.

Susuportahan lamang ng SurgePay ang “Fork” ng anumang virtual asset protocol na pinakamahusay, sa aming eksklusibong paghuhusga, ay tumutugma sa diskarte sa pinagkasunduan.

 

 

6.9        Virtual Asset transactions: SurgePay follows the instructions provided by its users and clients when processing purchases and/or sells of supported virtual assets, but we cannot guarantee the identity of any user, recipient, or another party. Before sending instructions to SurgePay, you should double-check all transaction details. A virtual asset transaction that has been submitted to a network of digital currencies will remain unconfirmed for a while until the network of virtual assets has sufficiently validated the transaction. A transaction is not complete while it is pending. Your SurgePay Account balance will not reflect the number of funds linked with transactions that are in the pending status, and they won’t be accessible for transactions. To perform a virtual asset transaction on your behalf, SurgePay may incur network fees (miner fees). Although SurgePay will always inform you of the network cost at or before the moment you authorize the transaction, SurgePay will compute the network fee at its discretion.

 • Mga transaksyon sa Virtual Asset: Sinusunod ng SurgePay ang mga tagubiling ibinigay ng mga user at kliyente nito kapag nagpoproseso ng mga pagbili at/o nagbebenta ng mga sinusuportahang virtual asset, ngunit hindi namin magagarantiya ang pagkakakilanlan ng sinumang user, tatanggap, o ibang partido. Bago magpadala ng mga tagubilin sa SurgePay, dapat mong suriing muli ang lahat ng mga detalye ng transaksyon. Ang isang transaksyong virtual asset na isinumite sa isang network ng mga digital na pera ay mananatiling hindi kumpirmado nang ilang sandali hanggang sa sapat na napatunayan ng network ng mga virtual asset ang Ang isang transaksyon ay hindi kumpleto habang ito ay nakabinbin. Hindi ipapakita ng balanse ng iyong SurgePay Account ang bilang ng mga pondong naka-link sa mga transaksyon na nasa nakabinbing katayuan, at hindi ito maa-access para sa mga transaksyon. Upang magsagawa ng isang virtual na transaksyon sa asset sa ngalan mo, maaaring magkaroon ang SurgePay ng mga bayarin sa network (mga bayad sa minero). Bagama’t palaging ipagbibigay-alam sa iyo ng SurgePay ang halaga ng network sa o bago ang sandaling pinahintulutan mo ang transaksyon, kukuwentahin ng SurgePay ang bayad sa network ayon sa pagpapasya nito.

 

 

6.10       SurgePay uses a combination of online and offline storage to safely keep all virtual asset private keys under our management. To accomplish a virtual asset Transaction in accordance with your instructions, SurgePay might need to retrieve specific information from offline storage. This could cause a delay of at least 72 hours in the start or credit of such virtual asset Transactions. You understand and accept the possibility of a delay in a SurgePay-facilitated virtual asset transaction.

 • Gumagamit ang SurgePay ng kumbinasyon ng online at offline na storage para ligtas na mapanatili ang lahat ng virtual asset na pribadong key sa ilalim ng aming pamamahala. Upang makamit ang isang virtual na Transaksyon ng asset alinsunod sa iyong mga tagubilin, maaaring kailanganin ng SurgePay na kunin ang partikular na impormasyon mula sa offline na Maaari itong magdulot ng pagkaantala ng hindi bababa sa 72 oras sa pagsisimula o kredito ng naturang virtual asset na Mga Transaksyon. Naiintindihan at tinatanggap mo ang posibilidad ng pagkaantala sa isang transaksyong virtual asset na pinadali ng SurgePay

 

 

6.11       Sending virtual assets to your PHP wallet that accepts fiat currency: If a customer receives a virtual asset directly to their PHP wallet using their bitcoin address, SurgePay reserves the right to refuse to process the conversion (for example, if the transaction exceeds our system limits). In this case, the funds will still be credited to the customer’s digital currency wallet and will retain their value in virtual assets.

 

6.11 Pagpapadala ng mga virtual na asset sa iyong PHP wallet na tumatanggap ng fiat currency: Kung ang isang customer ay nakatanggap ng virtual na asset nang direkta sa kanilang PHP wallet gamit ang kanilang bitcoin address, ang SurgePay ay may karapatang tumanggi na iproseso ang conversion (halimbawa, kung ang transaksyon ay lumampas sa aming system mga limitasyon). Sa kasong ito, ikredito pa rin ang mga pondo sa digital currency wallet ng customer at pananatilihin ang halaga nito sa mga virtual na asset.

 

 

 

 

7.  FRAUDULENT OR SUSPICIOUS TRANSACTIONS

 

DA5 reserves the right to automatically suspend or block an account in the event that DA5 has reason to believe that your Account is being used for fraudulent or suspicious activities (as defined under the Anti Money Laundering Act) or by an unauthorized person. You shall hold DA5 free from liability for such suspension or blocking or any loss or damage which you may suffer as a result thereof.

 

Inilalaan ng DA5 ang karapatang awtomatikong suspindihin o i-block ang isang account kung sakaling may dahilan ang DA5 para maniwala na ang iyong Account ay ginagamit para sa mga mapanlinlang o

kahina-hinalang aktibidad (tulad ng tinukoy sa ilalim ng Anti Money Laundering Act) o ng isang hindi awtorisadong tao. Dapat mong panagutan ang DA5 na walang pananagutan para sa naturang pagsususpinde o pagharang o anumang pagkawala o pinsala na maaari mong maranasan bilang resulta nito.

 

 

If DA5 has a good faith suspicion that you are violating the User Agreement or if further personal identifying information is required to prove your identity, DA5 may postpone an order if you have not submitted personal identifying information or KYC requirements, or such other necessary documentation which DA5 may require based on the circumstances. You may encounter a delay in the processing of virtual currency transactions or conversion service transactions if any, until these verification processes are finished. Any such postponed transaction will be labeled as “pending” by DA5, and the funds won’t be accessible until the pending transaction is finished. DA5 reserves the right to refuse to process, cancel, or reverse any customer transaction (i) as required by law, (ii) in response to a facially valid subpoena, court order, or other government order, or (iii) if DA5 reasonably suspects that the transaction is erroneous, or is in violation of these Terms or any relevant regulation.

 

Kung may magandang loob ang SurgePay na hinala na nilalabag ng customer ang Kasunduan ng User o kung kinakailangan ng karagdagang personal na pagkakakilanlan upang patunayan ang pagkakakilanlan ng customer, maaari nitong ipagpaliban ang isang order kung ang kliyente ay hindi nagsumite ng personal na impormasyon sa pagkakakilanlan o mga kinakailangan ng KYC, o iba pang kinakailangang dokumentasyon na maaaring kailanganin batay sa mga pangyayari. Maaaring may pagkaantala sa pagproseso ng mga transaksyon sa virtual asset o mga transaksyon sa serbisyo ng conversion, kung mayroon man, hanggang sa matapos ang mga proseso ng pag-verify na ito. Ang anumang naturang ipinagpaliban na transaksyon ay lalagyan ng label na “nakabinbin” ng SurgePay, at hindi maa-access ang mga pondo hanggang sa matapos ang nakabinbing transaksyon. Inilalaan ng SurgePay ang karapatang tumanggi na iproseso, kanselahin, o baligtarin ang anumang transaksyon ng customer (i) ayon sa iniaatas ng batas, (ii) bilang tugon sa isang facially valid na subpoena, utos ng hukuman, o iba pang utos ng pamahalaan, o (iii) kung makatwirang ang SurgePay naghihinala na ang transaksyon ay mali, o lumalabag sa Kasunduan ng Gumagamit ng SurgePay o anumang nauugnay na regulasyon.

 

 

DA5 reserves the right to refuse to process any transactions, including purchases or sales of virtual assets, or to cancel or reverse them in its sole discretion if it believes they involve (or have a high risk of involving) money laundering, terrorist financing, fraud, or any other type of financial crime; in response to a subpoena, court order, or other government order; or such other circumstances where DA5 deems it a necessity to do so. In these instances, DA5 will reverse the transaction. In the cases of virtual currency transactions, we are under no obligation to allow you to reinstate a purchase or sale order at the same price or on the same terms as the canceled transaction.

 

 

Inilalaan ng SurgePay ang karapatang tumanggi na iproseso ang anumang mga transaksyon, kabilang ang mga pagbili o pagbebenta ng mga virtual na asset, o kanselahin o baligtarin ang mga ito sa sarili nitong pagpapasya kung naniniwala itong may kinalaman ito ( o may mataas na panganib na sangkot ang) money laundering, pagpopondo ng terorista, pandaraya, o anumang iba pang uri ng krimen sa pananalapi; bilang tugon sa isang subpoena, utos ng hukuman, o iba pang utos ng pamahalaan; o kung magbago ang isip ng SurgePay. Sa mga pagkakataong ito, babawiin ng SurgePay ang transaksyon. Sa mga kaso ng mga virtual na transaksyon sa asset, wala kaming obligasyon na payagan kang ibalik ang isang purchase o sale order sa parehong presyo o sa parehong mga tuntunin tulad ng nakanselang transaksyon.

 

Users are not permitted to utilize any SurgePay services, services offered to or related to other users, and related third-party services for or in connection with any “Unauthorized Uses” that violate the Agreement. This ban is intended to safeguard our Customers from misbehavior and guarantee adherence to national legislation and international standards.

These classifications are not all-inclusive and are mostly intended to serve as examples. Use of the services for any Unauthorized Uses may result in service interruptions, service changes, account deletion, or reporting to law enforcement if you facilitate, participate in, or act in connection with any such Unauthorized Uses. If you are unsure if your usage or intended use may be a Prohibited Use, you may contact SurgePay Support for clarification if you think you are using SurgePay services for one of the purposes listed below or are seeking to use SurgePay services for that reason.

The following transactions or behaviors are prohibited:

 

 • (a) Investment Schemes: support for multi-level marketing, network marketing, unregistered investment vehicles, false charity schemes, paluwagans, Ponzi schemes, pyramid schemes, etc;

●       (b) Fraud: giving any incorrect, misleading, inaccurate, or deceptive information to SurgePay, SurgePay users, or any third parties to profit financially or for other purposes;

 • (c) Gambling: online gambling, lotteries, casinos, unregulated gaming, sports betting, and other speculative activities;

●       (d) Unauthorized Financial Institutions and MSBs: unlicensed financial services, unlicensed money transfer businesses, and other unregulated financial activities. Securities brokers, unlicensed investment vehicles, check cashing businesses, collection firms, and bail bonds are also included in this;

 • (e) Drugs: illicit drugs, drug accessories, prescription medicines, other prohibited substances, and other mind- or body-altering chemicals that pose a threat to public health;

●       (f) Stolen Items: any products for which the vendor lacks a legal title, including digital and virtual items;

 • (g) Intellectual Property Infringement: merchandise that violates or infringes on any intellectual property rights, including copyright, privacy, and other proprietary This includes engaging in acts pertaining to selling or aiding the sale of fake or illegal items;

 

●       (h) Shell Companies: Entities that appear to have no real commercial objective or that otherwise appear to be operating for a purpose other than what they represent themselves to be doing are forbidden;

 • (i) Bearer Shares Entities: Customers are not allowed to conduct business with, on behalf of, or about entities whose beneficial owners are unknown and whose ownership interests are freely

●       (j) Adult Services and Media: services including prostitution, the selling of unlawful pornographic content, and human trafficking in its many forms;

 • (k) High-Risk Entities: Any person, group, or organization that we determine to be an unacceptably high danger to itself, its clients, or other third parties may be judged to be an unauthorized

●       (l) Violence: violent behavior toward oneself or others, as well as actions or things that encourage, promote, enable, or teach others to behave violently.

 • (m) Coercion: Blackmail, extortion, or other means of obtaining an undeserved

●       (n) Weapon Sales: selling of certain weapons and guns without a license.

 

Mga Hindi Awtorisadong Paggamit.

Ang mga user ay hindi pinahihintulutan na gumamit ng anumang mga serbisyo ng SurgePay, mga serbisyong inaalok sa o nauugnay sa ibang mga user, at mga kaugnay na serbisyo ng third-party para sa o may kaugnayan sa anumang “Mga Hindi Pinahintulutang Paggamit” na lumalabag sa Kasunduan. Ang pagbabawal na ito ay inilaan upang pangalagaan ang aming mga Customer mula sa maling pag-uugali at garantiyahan ang pagsunod sa pambansang batas at internasyonal na mga pamantayan.

Ang mga klasipikasyong ito ay hindi lahat-lahat at kadalasang nilayon upang magsilbi bilang mga halimbawa. Ang paggamit ng mga serbisyo para sa anumang Mga Hindi Awtorisadong Paggamit ay maaaring magresulta sa mga pagkaantala ng serbisyo, mga pagbabago sa serbisyo, pagtanggal ng account, o pag-uulat sa nagpapatupad ng batas kung ikaw ay nagpapadali, lumahok, o kumilos kaugnay ng anumang naturang Mga Hindi Pinahintulutang Paggamit. Kung hindi ka sigurado kung ang iyong paggamit o nilalayong paggamit ay maaaring isang Ipinagbabawal na Paggamit, maaari kang makipag-ugnayan sa Suporta ng SurgePay para sa paglilinaw kung sa tingin mo ay gumagamit ka ng mga serbisyo ng SurgePay para sa isa sa mga layuning nakalista sa ibaba o naghahanap na gumamit ng mga serbisyo ng SurgePay para sa kadahilanang iyon.

Ang mga sumusunod na transaksyon o pag-uugali ay ipinagbabawal:

 • (a) Mga Investment Scheme: suporta para sa multi-level marketing, network marketing, hindi rehistradong investment vehicle, false charity scheme, paluwagan, Ponzi scheme, pyramid scheme, atbp;
 • (b) Panloloko: pagbibigay ng anumang hindi tama, mapanlinlang, hindi tumpak, o mapanlinlang na impormasyon sa SurgePay, SurgePay user, o anumang mga third party upang kumita sa pananalapi o para sa iba pang mga layunin;
 • (c) Pagsusugal: online na pagsusugal, mga lottery, casino, hindi kinokontrol na paglalaro, pagtaya sa sports, at iba pang mga aktibidad sa haka-haka;
 • (d) Mga Hindi awtorisadong Institusyon ng Pinansyal at MSB: walang lisensyang mga serbisyo sa pananalapi, hindi lisensyadong mga negosyo sa paglilipat ng pera, at iba pang hindi kinokontrol na aktibidad sa pananalapi. Kasama rin dito ang mga securities broker, hindi lisensyadong mga sasakyan sa pamumuhunan, mga negosyong nagpapalabas ng tseke, mga kumpanya sa pagkolekta, at mga bail bond;
 • (e) Mga Droga: mga ipinagbabawal na gamot, mga aksesorya ng gamot, mga inireresetang gamot, iba pang ipinagbabawal na sangkap, at iba pang kemikal na nakakapagpabago ng isip o katawan na nagdudulot ng banta sa kalusugan ng publiko;
 • (f) Mga Ninakaw na Item: anumang produkto kung saan walang legal na titulo ang vendor, kabilang ang mga digital at virtual na item;
 • (g) Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian: kalakal na lumalabag o lumalabag sa anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, kabilang ang copyright, privacy, at iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga gawaing nauukol sa pagbebenta o pagtulong sa pagbebenta ng peke o ilegal na mga bagay;

 

 • (h) Mga Kumpanya ng Shell: Ipinagbabawal ang mga entity na mukhang walang tunay na layunin sa komersyo o kung hindi man ay lumilitaw na gumagana para sa isang layunin maliban sa kung ano ang kanilang kinakatawan sa kanilang mga sarili;
 • (i) Mga Entidad ng Bearer Shares: Hindi pinapayagan ang mga customer na magsagawa ng negosyo sa, sa ngalan ng, o tungkol sa mga entity na hindi kilala ang mga beneficial na may-ari at ang mga interes sa pagmamay-ari ay malayang
 • (j) Mga Serbisyo at Media ng Pang-adulto: mga serbisyo kabilang ang prostitusyon, pagbebenta ng labag sa batas na pornograpikong nilalaman, at human trafficking sa maraming anyo nito;
 • (k) Mga Entidad na Mataas ang Panganib: Ang sinumang tao, grupo, o organisasyon na matukoy namin na isang hindi katanggap-tanggap na mataas na panganib sa sarili nito, sa mga kliyente nito, o iba pang mga third party ay maaaring hatulan na isang hindi awtorisadong
 • (l) Karahasan: marahas na pag-uugali sa sarili o sa iba, gayundin sa mga aksyon o bagay na naghihikayat, nagtataguyod, nagbibigay-daan, o nagtuturo sa iba na kumilos nang
 • m) Pagpipilit: Blackmail, pangingikil, o iba pang paraan ng pagkuha ng hindi nararapat na
 • (n) Pagbebenta ng Armas: pagbebenta ng ilang mga armas at baril nang walang

 

 

8.  ACCOUNT DISPUTES

 

MGA DISPUTE SA ACCOUNT

 

In case of a compromised account, you shall immediately inform DA5 through our customer care touchpoints of such concern. Suspension of your Account shall be processed only upon proper authentication by DA5. All transactions made prior to the successful reporting of loss to DA5 shall continue to be your liability.

 

Sa kaso ng isang nakompromisong account, dapat mong ipaalam kaagad sa DA5 sa pamamagitan ng aming customer care touchpoints tungkol sa naturang alalahanin. Ang pagsususpinde ng iyong Account ay ipoproseso lamang sa wastong pagpapatunay ng DA5. Ang lahat ng mga transaksyon na ginawa bago ang matagumpay na pag-uulat ng pagkawala sa DA5 ay mananatiling iyong pananagutan.

 

The proof of purchase after every transaction is presumed correct unless you report any dispute within fifteen

(15) days from the date of the transaction. If no dispute is reported within the said period, the transaction is considered valid. Disputed transactions will be properly investigated and once DA5 determines its validity, only then will the amount be credited back to your e-Wallet or VC-Wallet, as may be applicable. Erroneous transactions done such as incorrect amount inputted, incorrect mobile number inputted, the incorrect product selected, and alike, shall not be valid for reversal. It is your responsibility to ensure that correct details are inputted or selected prior to confirming your transaction.

 

Ang patunay ng pagbili pagkatapos ng bawat transaksyon ay ipinapalagay na tama maliban kung mag-ulat ka ng anumang hindi pagkakaunawaan sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa petsa ng transaksyon. Kung walang naiulat na pagtatalo sa loob ng nasabing panahon, ang transaksyon ay itinuturing na wasto. Ang mga pinagtatalunang transaksyon ay sisiyasatin nang maayos at sa sandaling matukoy ng DA5 ang bisa nito, saka lang maibabalik ang halaga sa iyong e-Wallet o VC-Wallet, kung saan maaaring naaangkop. Ang mga maling transaksyong ginawa gaya ng maling halagang nai-input, maling numero ng mobile na nai-input, ang maling produkto na napili, at magkatulad, ay hindi magiging wasto para sa pagbabalik. Responsibilidad mong tiyakin na ang mga tamang detalye ay naipasok o napili bago kumpirmahin ang iyong transaksyon.

 

9.  DORMANCY, CANCELLATION, TERMINATION OF ACCOUNT

 

You can opt to cancel your Account at any time through a request addressed to our customer support team, subject to your right to cash out all of your remaining balance in your Account. Once your account is canceled, you can no longer log in to your canceled Account.

 

Maaari kang magpasyang kanselahin ang iyong Account anumang oras sa pamamagitan ng isang kahilingang naka-address sa aming customer support team, napapailalim sa iyong karapatang i-cash out ang lahat ng iyong natitirang balanse sa iyong Account. Kapag nakansela ang iyong account, hindi ka na makakapag-log in sa iyong nakanselang Account.

 

Failure to comply with the Terms and Conditions shall be a basis for the termination of the Account. Further, your Account will be considered inactive if there are no client-initiated transactions for a period of one (1) year from the last transaction. Should the account be declared dormant, applicable fees may be charged to the account until it becomes zero.

 

Ang pagkabigong sumunod sa mga Tuntunin at Kundisyon ay dapat maging batayan para sa pagwawakas ng Account. Dagdag pa, ituturing na hindi aktibo ang iyong Account kung walang mga transaksyong pinasimulan ng kliyente sa loob ng isang (1) taon mula sa huling transaksyon. Kung maideklarang dormant ang account, maaaring singilin ang mga naaangkop na bayarin sa account hanggang sa maging zero ito.

 

We recommend that you Cash Out your e-Wallet prior to your cancellation request through the means provided under the Cash-in and Cash-out features in the SurgePay Platform. Please note that the outgoing monthly transaction limit will be observed. We will not be able to process cancellation requests if there is still a balance in your e-Wallet.

 

Inirerekomenda namin na I-Cash Out mo ang iyong e-Wallet bago ang iyong kahilingan sa pagkansela sa pamamagitan ng mga paraan na ibinigay sa ilalim ng mga tampok na Cash-in at Cash-out sa SurgePay Platform. Pakitandaan na ang papalabas na buwanang limitasyon sa transaksyon ay susundin. Hindi namin magagawang iproseso ang mga kahilingan sa pagkansela kung may balanse pa sa iyong e-Wallet.

 

10.  INTELLECTUAL PROPERTY

 

DA5 grants you a limited, personal, non-exclusive, and non-transferable right and license to use the SurgePay Platform. Unless otherwise specified in writing, The SurgePay Platform is for your personal and non-commercial use. The SurgePay Platform, including, without limitation, the content, metadata, design, organization, compilation, look and feel, the source, object, and HTML code, and all other protectable intellectual property available through The SurgePay Platform (the “Proprietary Materials”) are the property of DA5 and are protected by copyright and other intellectual property laws. All rights regarding the Proprietary Materials not expressly granted in this T&Cs are reserved by DA5. Unless

 

 

you have our written consent, you may not copy, reproduce, sell, publish, distribute, display, retransmit or otherwise provide access to the Proprietary Materials to anyone. You agree not to rearrange, modify, create derivative works, or reverse engineer the Proprietary Materials. You agree not to create, scrape or display our content for any purpose.

 

Binibigyan ka ng DA5 ng limitado, personal, hindi eksklusibo, at hindi naililipat na karapatan at lisensya upang gamitin ang SurgePay Platform. Maliban kung tinukoy sa pagsulat, Ang SurgePay Platform ay para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit. Ang SurgePay Platform, kasama ang, nang walang limitasyon, ang nilalaman, metadata, disenyo, organisasyon, compilation, hitsura at pakiramdam, ang pinagmulan, bagay, at HTML code, at lahat ng iba pang napoprotektahan na intelektwal na ari-arian na magagamit sa pamamagitan ng The SurgePay Platform (ang “Proprietary Materials”) ay ari-arian ng DA5 at pinoprotektahan ng copyright at iba pang mga batas sa intelektwal na ari-arian. Ang lahat ng karapatan tungkol sa Mga Pagmamay-ari na Materyal na hindi hayagang ipinagkaloob sa T&C na ito ay nakalaan ng DA5. Maliban kung mayroon ka ng aming nakasulat na pahintulot, hindi mo maaaring kopyahin, kopyahin, ibenta, i-publish, ipamahagi, ipakita, muling ipadala o kung hindi man ay magbigay ng access sa Mga Pinagmamay-ariang Materyal sa sinuman. Sumasang-ayon kang hindi muling ayusin, baguhin, likhain ang mga derivative na gawa, o i-reverse engineer ang Mga Pinagmamay-ariang Materyal. Sumasang-ayon ka na huwag gumawa, mag-scrape o magpakita ng aming nilalaman para sa anumang layunin.

 

You agree not to post any content from the SurgePay Platform to blogs, news groups, mail lists, or electronic bulletin boards, without our written consent.

 

Sumasang-ayon ka na hindi mag-post ng anumang nilalaman mula sa SurgePay SurgePay Platform at Da5 sa mga blog, newsgroup, mail list, o electronic bulletin board, nang wala ang aming nakasulat na pahintulot.

 

By using the SurgePay SurgePay Platform, you agree that your use:

 

Sa paggamit ng SurgePay SurgePay Platform, sumasang-ayon ka na ang iyong paggamit ay:

 

● Will be for lawful purposes only and never for sending or storing unlawful material or use for fraudulent purposes;

 • Will did not cause nuisance, annoyance, disruption, or inconvenience to our partners;

● Will did not impair the proper operation of our network;

 • Will only be through access points or wireless data account which you are authorized to use, and

● May involve standard data charges by your wireless provider.

 

 • Magiging para sa mga layuning ayon sa batas lamang at hindi kailanman para sa pagpapadala o pag-iimbak ng labag sa batas na materyal o paggamit para sa mapanlinlang na layunin;
 • Hindi nagdulot ng istorbo, inis, abala, o abala sa ating mga kasosyo;
 • Hindi napinsala ni Will ang tamang operasyon ng aming network;
 • Sa pamamagitan lamang ng mga access point o wireless data account na awtorisado kang gamitin, at
 • Maaaring may kasamang karaniwang mga singil sa data ng iyong wireless

 

 

You acknowledge that all intellectual property rights in the SurgePay Platform anywhere in the world belong to DA5, that rights in the SurgePay Platform are licensed (not sold) to you, and that you have no rights in, or to, the SurgePay Platform other than the right to use it in accordance with these T&Cs.

 

Kinikilala mo na ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa SurgePay Platform saanman sa mundo ay nabibilang sa DA5, na ang mga karapatan sa SurgePay Platform ay lisensyado (hindi ibinebenta) sa iyo, at na wala kang karapatan sa, o sa, SurgePay Platform maliban sa karapatan na gamitin ito alinsunod sa mga T&C na ito.

 

You acknowledge that you have no right to have access to The SurgePay Platform in source-code form.

 

Kinikilala mo na wala kang karapatang magkaroon ng access sa The SurgePay Platform sa source-code form.

 

 

11.  CUSTOMER CARE

 

For any concerns, you may get in touch with the following DA5 customer support channels:

customer.support@da5.com.ph

 

Para sa anumang alalahanin, maaari kang makipag-ugnayan sa mga sumusunod na channel ng suporta sa customer ng DA5: customer.support@da5.com.ph

•  (02)88958195

•  (02)88994575

•  (02)76231252

•  (02)75866310

•  09189180805

•  09177761661

•  09171736144

•  09171701821

•  09190978797

•  09190981321

•  09175648384

 

 

12.  NO LIABILITY TO CUSTOMER

 

The SurgePay Platform is provided on an “as is” basis. DA5 makes no warranties that the SurgePay Platformʼs

 

services shall be uninterrupted, bug, or error-free. DA5 disclaims all representations and warranties to the Application including but not limited to the warranties of merchantability and fitness for a specific purpose. Further, DA5 does not represent that the information or content accessible through the SurgePay Platform is accurate, complete, and current and all information, including applicable fees and availability, shall be subject to change without prior notice to you. Subject to the limits provided by law, you acknowledge and agree to assume all risks associated with the use of the SurgePay Platform, any information available and/or accessed through the SurgePay Platform, and any security features provided for the SurgePay Platform.

 

Ang SurgePay Platform ay ibinibigay sa “as is” na batayan. Ang DA5 ay walang garantiya na ang mga serbisyo ng SurgePay Platform ay hindi maaantala, bug, o walang error. Itinatanggi ng DA5 ang lahat ng representasyon at warranty sa Application kasama ngunit hindi limitado sa mga warranty ng pagiging mapagkalakal at pagiging angkop para sa isang partikular na layunin. Dagdag pa, hindi kinakatawan ng DA5 na ang impormasyon o nilalamang naa-access sa pamamagitan ng SurgePay Platform ay tumpak, kumpleto, at napapanahon at lahat ng impormasyon, kabilang ang mga naaangkop na bayad at availability, ay sasailalim sa pagbabago nang walang paunang abiso sa iyo. Alinsunod sa mga limitasyong ibinigay ng batas, kinikilala at sinasang-ayunan mo ang lahat ng mga panganib na nauugnay sa paggamit ng SurgePay Platform, anumang impormasyong magagamit at/o naa-access sa pamamagitan ng SurgePay Platform, at anumang mga tampok na panseguridad na ibinigay para sa SurgePay Platform.

 

Further, you agree that DA5 makes no warranties as regards the products and/or services provided by the Merchants, it is acknowledged that all warranties thereto shall be solely exercised by and charged against the Merchant.

 

Dagdag pa, sumasang-ayon ka na ang DA5 ay hindi gumagawa ng mga warranty patungkol sa mga produkto at/o serbisyong ibinigay ng Merchant, kinikilala na ang lahat ng mga warranty dito ay dapat na isagawa lamang ng at sisingilin laban sa Merchant.

 

You acknowledge that, except as expressly provided herein, DA5 shall not be liable for any claim, liability, or damage for whatever direct, indirect, consequential, and/or other damages including loss of opportunity, anticipated profits or, another economic gain as a result of the ineffective use or non-use of the SurgePay Platform, and/or of the partner merchantʼs services or products.

 

Kinikilala mo na, maliban kung hayagang ibinigay dito, ang DA5 ay hindi mananagot para sa anumang paghahabol, pananagutan, o pinsala para sa anumang direkta, hindi direkta, kinahinatnan, at/o iba pang pinsala kabilang ang pagkawala ng pagkakataon, inaasahang kita o iba pang kita bilang resulta. ng hindi epektibong paggamit o hindi paggamit ng SurgePay Platform, at/o ng mga serbisyo o produkto ng partner na merchant.

 

13.  REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND DATA PRIVACY GATHERING

 

Upon acceptance of these Terms, you agree to abide by the KYC requirements set forth by DA5 in accordance with the Lawʼs requirements. DA5 may also ask for valid ID/s or other documentation to verify the accuracy of the KYC Information provided. Likewise, in line with the submitted KYC Information, you agree to provide consent to DA5 to share the information with third-party vendors, remittance partners, and third-party databases, as necessary, for the purpose of fulfilling the requirements of the Law. Likewise, you represent and warrant that you are not violating any applicable laws or regulations through your use of the SurgePay Platform. You are responsible to ensure the information you supply is accurate. You will be responsible for keeping the

 

confidentiality of your User ID and Password. In any event of unauthorized use of the service, DA5 shall not be liable for any inconvenience and damage caused to the DA5 SurgePay Mobile App user, or a third party. DA5 may suspend or terminate the use of the service for whatever legal reasons it deems proper. In the event of any suspension, termination, or confiscation of the service, the DA5 SurgePay Mobile App user agrees to hold DA5 free and harmless from any claim, damages, loss, expenses, suit, or liability whatsoever, arising from such suspension, or termination.

 

Sa pagtanggap sa mga Tuntuning ito, sumasang-ayon kang sumunod sa mga kinakailangan ng KYC na itinakda ng DA5 alinsunod sa mga kinakailangan ng Batas. Maaari ding humingi ng valid ID/s o iba pang dokumentasyon ang DA5 para mapatunayan ang katumpakan ng ibinigay na Impormasyon ng KYC. Gayundin, alinsunod sa isinumiteng Impormasyon ng KYC, sumasang-ayon kang magbigay ng pahintulot sa DA5 na ibahagi ang impormasyon sa mga third-party na vendor, mga kasosyo sa pagpapadala, at mga database ng third-party, kung kinakailangan, para sa layunin ng pagtupad sa mga kinakailangan ng Batas. Gayundin, kinakatawan at ginagarantiyahan mo na hindi ka lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas o regulasyon sa pamamagitan ng iyong paggamit ng SurgePay Platform. Responsibilidad mong tiyaking tumpak ang impormasyong ibinibigay mo. Pananagutan mo ang pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng iyong User ID at Password. Sa anumang kaganapan ng hindi awtorisadong paggamit ng serbisyo, hindi mananagot ang DA5 para sa anumang abala at pinsalang idinulot sa user ng DA5 SurgePay Mobile App, o isang third party. Maaaring suspindihin o wakasan ng DA5 ang paggamit ng serbisyo para sa anumang legal na dahilan na sa tingin nito ay nararapat. Kung sakaling magkaroon ng anumang pagsususpinde, pagwawakas, o pagkumpiska ng serbisyo, sumasang-ayon ang user ng DA5 SurgePay Mobile App na i-hold ang DA5 nang libre at hindi nakakapinsala sa anumang paghahabol, pinsala, pagkawala, gastos, demanda, o anumang pananagutan, na magmumula sa naturang pagsususpinde, o pagwawakas. .

 

14.  LIABILITY

 

DA5 shall not be liable for any loss or damage of whatever nature in connection with the implementation of transactions coursed through the SurgePay Platform in the following instances:

 

 1. Loss or damage you may suffer arising out of any improper, fraudulent access or utilization of the SurgePay Platform due to theft or unauthorized disclosure of User IDs, passwords;

2.  Any defect or malfunction of your mobile device or network that prevents access and/or use of the SurgePay Platform;

 1. Incomplete information you received due to disruption or failure of any communication facilities used for the SurgePay Platform; and

4.  Such other circumstances or reasons effectively prevent DA5 from implementing the transaction.

 

Subject to the limits provided for under the Law, DA5 shall not be liable for any indirect, incidental, or consequential loss, you may suffer or have suffered by reason of your use or failure, or inability to use the SurgePay Platform.

 

Ang DA5 ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala sa anumang uri na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga transaksyon na ginawa sa pamamagitan ng SurgePay Platform sa mga sumusunod na pagkakataon:

 

 1. Pagkawala o pinsala na maaari mong maranasan na magmumula sa anumang hindi wasto, mapanlinlang na pag-access o paggamit ng SurgePay Platform dahil sa pagnanakaw o hindi awtorisadong pagbubunyag ng mga User ID, password;

 

 1. Anumang depekto o malfunction ng iyong mobile device o network na pumipigil sa pag-access at/o paggamit ng SurgePay Platform;

 

 1. Hindi kumpletong impormasyong natanggap mo dahil sa pagkagambala o pagkabigo ng anumang mga pasilidad ng komunikasyon na ginamit para sa SurgePay Platform; at

 

 1. Ang iba pang mga pangyayari o dahilan na epektibong pumipigil sa DA5 sa pagpapatupad ng

 

Alinsunod sa mga limitasyon na itinakda sa ilalim ng Batas, ang DA5 ay hindi mananagot para sa anumang hindi direkta, hindi sinasadya, o kinahinatnang pagkawala, maaari kang magdusa o magdusa dahil sa iyong paggamit o pagkabigo, o kawalan ng kakayahang gamitin ang SurgePay Platform.

 

 

 

15.  COST, VENUE OF SUIT, INDEMNITY, AND GOVERNING LAW

 

In the event of a claim or dispute, you agree to observe good faith and exert your best efforts towards an amicable resolution of any claim or dispute. In case of any litigation arising from the use of the SurgePay Platform, the DA5 user shall pay the cost and expenses of litigation and attorneyʼs fees and any legal actions arising hereunder shall be adjudicated before a court of competent jurisdiction located in Makati City, to the exclusion of all other courts. You shall indemnify DA5 against all claims, demands, actions, and proceedings that may be made against DA5 and in respect of any and all damages, liabilities, losses, costs, and expenses (including legal costs on a full indemnity basis) that may be incurred, sustained or suffered by us, directly or indirectly, due to the use or misuse of the SurgePay Platform, negligence, misconduct or breach of any of these Terms by you and/or any other act, thing or matter arising out of or in connection with these Terms and Conditions. These terms and conditions shall be governed by and interpreted pursuant to the laws of the Republic of the Philippines.

 

Sa kaganapan ng isang paghahabol o hindi pagkakaunawaan, sumasang-ayon kang obserbahan ang mabuting loob at gawin ang iyong pinakamahusay na pagsisikap tungo sa isang mapayapang paglutas ng anumang paghahabol o hindi pagkakaunawaan. Sa kaso ng anumang paglilitis na magmumula sa paggamit ng SurgePay Platform, babayaran ng gumagamit ng DA5 ang gastos at mga gastos sa paglilitis at mga bayarin sa abogado at anumang mga legal na aksyon na magmumula dito ay hatulan sa harap ng korte ng karampatang hurisdiksyon na matatagpuan sa Makati City, sa pagbubukod. ng lahat ng iba pang hukuman. Dapat mong bayaran ang DA5 laban sa lahat ng paghahabol, hinihingi, aksyon, at paglilitis na maaaring gawin laban sa DA5 at tungkol sa anuman at lahat ng pinsala, pananagutan, pagkalugi, gastos, at gastos (kabilang ang mga legal na gastos sa buong batayan ng bayad-pinsala) na maaaring natamo, pinananatili o dinanas namin, direkta o hindi direkta, dahil sa paggamit o maling paggamit ng SurgePay Platform, kapabayaan, maling pag-uugali o paglabag sa alinman sa Mga Tuntuning ito sa iyo at/o anumang iba pang aksyon, bagay o bagay na nagmumula sa o may kaugnayan kasama ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ay dapat pamahalaan at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Republika ng Pilipinas.

 

 

16.  GENERAL TERMS, AMENDMENTS, AND NOTICES

 

These Terms and any amendments thereof shall constitute the entire agreement between you and DA5 relating

 

to the subject matter hereof and supersedes in full any and all prior agreements. Thus, if any of the provisions of these Terms is declared or found to be unenforceable, or illegal, then that provision shall be deemed removed from these Terms without affecting the validity of all other provisions. DA5 may change these Terms and Conditions or any features of the DA5 SurgePay Mobile App as it may deem necessary. You understand that DA5 may add, remove, and modify features, functionalities, and products that comprise the Service at any time without prior notice to you.

 

Ang mga Tuntuning ito at anumang mga pagbabago nito ay bubuo ng buong kasunduan sa pagitan mo at ng DA5 na may kaugnayan sa paksa nito at ganap na pinapalitan ang anuman at lahat ng naunang kasunduan. Kaya, kung ang alinman sa mga probisyon ng mga Tuntuning ito ay idineklara o napag-alamang hindi maipapatupad, o labag sa batas, ang probisyong iyon ay dapat ituring na inalis mula sa Mga Tuntuning ito nang hindi naaapektuhan ang bisa ng lahat ng iba pang mga probisyon. Maaaring baguhin ng DA5 ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito o anumang mga feature ng DA5 SurgePay Mobile App kung sa tingin nito ay kinakailangan. Nauunawaan mo na ang DA5 ay maaaring magdagdag, mag-alis, at magbago ng mga feature, functionality, at produkto na bumubuo sa Serbisyo anumang oras nang walang paunang abiso sa iyo.

 

 

16.1   Limitations of Liability. In an event shall we, our related companies, the officers, directors, agents, joint ventures, employees, and suppliers of SurgePAy or our related companies be liable for loss of profits or any special, incidental, or consequential damages arising out of or in connection with our website, SurgePay services, features, or this agreement (however arising, including negligence). Our liabilities and the liability of our related companies, officers, directors, agents, joint ventures, employees, and suppliers, to you or any third parties in any circumstance are limited to the actual amount of direct damages.

 • Mga Limitasyon ng Pananagutan. Kung hindi, tayo, ang ating mga kaugnay na kumpanya, ang mga opisyal, direktor, ahente, joint venture, empleyado, at mga supplier ng SurgePAy o ang ating mga kaugnay na kumpanya ay mananagot para sa pagkawala ng mga kita o anumang espesyal, hindi sinasadya, o kinahinatnang pinsala na nagmumula sa o sa koneksyon sa aming website, mga serbisyo ng SurgePay, mga tampok, o ang kasunduang ito (gayunpaman lumitaw, kabilang ang kapabayaan). Ang aming pananagutan at pananagutan, at ang pananagutan ng aming mga kaugnay na kumpanya, opisyal, direktor, ahente, joint venture, empleyado, at supplier, sa iyo o sa alinmang third party sa anumang sitwasyon ay limitado sa aktwal na halaga ng direktang

 

 

16.2       No Warranty. The officers, directors, agents, joint venturers, employees, and suppliers of SurgePay and our related companies specifically disclaim any implied warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. The Surgepay services are provided “as is” and without any representation or warranty, whether express, statutory, or otherwise. The goods or services that are purchased using SurgePay services are not under SurgePay’s control, and SurgePay cannot guarantee that a buyer or a seller you are dealing with will complete the transaction or is qualified to do so. The operation of our website may be hampered by a variety of factors that are beyond our control, and SurgePay makes no guarantees regarding continuous, uninterrupted, or secure access to any SurgePay services. In order to ensure that requests for electronic debits and credits involving bank accounts, credit cards, and check issuances are processed promptly, SurgePay will use commercially reasonable efforts. However, SurgePay makes no guarantees or representations regarding the length of time it will take to process a request because SurgePay services depend on numerous factors that are beyond our control, such as delays in the banking system or the U.S. or international mail service. The aforementioned disclaimers may not apply to you since certain states do not permit the exclusion of implied warranties. You might not be covered by the aforementioned disclaimers since certain states do not

 

permit the exclusion of implied warranties. In addition to the legal rights mentioned in this paragraph, which may differ from state to state, you may also have other legal rights.

 • Walang Warranty. Ang mga opisyal, direktor, ahente, joint venturer, empleyado, at mga supplier ng SurgePay at ang aming mga kaugnay na kumpanya ay partikular na itinatanggi ang anumang ipinahiwatig na mga warranty ng titulo, kakayahang maikalakal, angkop para sa isang partikular na layunin, at hindi paglabag. Ang mga serbisyo ng Surgepay ay ibinibigay “kung ano ay” at walang anumang representasyon o warranty, hayag man, ayon sa batas, o kung hindi man. Ang mga kalakal o serbisyo na binili gamit ang mga serbisyo ng SurgePay ay wala sa ilalim ng kontrol ng SurgePay, at hindi magagarantiya ng SurgePay na ang isang mamimili o isang nagbebenta na iyong kinakaharap ay makukumpleto ang transaksyon o kwalipikadong gawin ito. Ang pagpapatakbo ng aming website ay maaaring hadlangan ng iba’t ibang salik na lampas sa aming kontrol, at ang SurgePay ay hindi gumagawa ng mga garantiya tungkol sa tuluy-tuloy, walang patid, o secure na pag-access sa anumang mga serbisyo ng SurgePay. Upang matiyak na ang mga kahilingan para sa mga elektronikong debit at kredito na kinasasangkutan ng mga bank account, credit card, at mga pagpapalabas ng tseke ay naproseso kaagad, gagamit ang SurgePay ng mga pagsisikap na makatwiran sa komersyo. Gayunpaman, ang SurgePay ay hindi gumagawa ng mga garantiya o representasyon tungkol sa tagal ng oras na aabutin upang maproseso ang isang kahilingan dahil ang mga serbisyo ng SurgePay ay nakadepende sa maraming salik na lampas sa aming kontrol, tulad ng mga pagkaantala sa sistema ng pagbabangko o sa U.S. o internasyonal na serbisyo sa koreo. Maaaring hindi nalalapat sa iyo ang mga nabanggit na disclaimer dahil hindi pinahihintulutan ng ilang estado ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty. Maaaring hindi ka saklaw ng mga nabanggit na disclaimer dahil hindi pinahihintulutan ng ilang estado ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty. Bilang karagdagan sa mga legal na karapatan na binanggit sa talatang ito, na maaaring magkaiba sa bawat estado, maaari ka ring magkaroon ng iba pang mga legal na

 

 

 

16.3       Force Majeure. We will not be held responsible for any delays, failures, or interruptions of service that are caused directly or indirectly by events or circumstances that are out of our reasonable control, such as delays or failures brought on by acts of God, the actions of civil or military authorities, terrorist acts, civil unrest, war, strikes or other labor disputes, fire, interruptions in telecommunications, Internet, or network provider services, or failures in equipment or software.

 • Force Majeure. Hindi kami mananagot para sa anumang mga pagkaantala, pagkabigo, o pagkaantala ng serbisyo na tuwiran o hindi direktang dulot ng mga kaganapan o pangyayari na wala sa aming makatwirang kontrol, tulad ng mga pagkaantala o pagkabigo na dulot ng mga gawa ng Diyos, ang mga aksyon ng sibil. o mga awtoridad ng militar, mga gawaing terorista, kaguluhang sibil, digmaan, mga welga o iba pang mga hindi pagkakaunawaan sa paggawa, sunog, pagkagambala sa mga serbisyo ng telekomunikasyon, Internet, o network provider, o mga pagkabigo sa kagamitan o

 

 

16.4       Arbitration. Any dispute arising under this Agreement shall be finally resolved by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) then in effect, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The only exceptions to this rule are claims for injunctive or equitable relief or claims regarding intellectual property rights, which may be brought in any competent court without the posting of a bond. If a single arbitrator cannot be chosen by the consent of the Parties, the Tribunal shall be composed of one or more arbitrators constituted in accordance with the aforementioned rules. Singapore will serve as the arbitration’s location, while English will serve as the language of the proceedings. The arbitral award will be final, enforceable in any court with jurisdiction, and binding on the Parties. Any successful party in a lawsuit or other legal action to enforce this agreement is entitled to costs and attorneys’ fees.

 

 • Anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa ilalim ng Kasunduang ito ay sa wakas ay malulutas sa pamamagitan ng arbitrasyon alinsunod sa Arbitration Rules ng Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) na may bisa, kung aling mga panuntunan ay itinuring na isinama sa pamamagitan ng sanggunian sa clause na ito. Ang tanging pagbubukod sa panuntunang ito ay ang mga paghahabol para sa injunctive o patas na kaluwagan o mga paghahabol tungkol sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, na maaaring dalhin sa anumang karampatang hukuman nang walang paglalagay ng isang bono. Kung ang isang arbitrator ay hindi mapipili sa pamamagitan ng pahintulot ng Mga Partido, ang Tribunal ay dapat na binubuo ng isa o higit pang mga arbitrator na binubuo alinsunod sa mga nabanggit na tuntunin. Ang Singapore ay magsisilbing lokasyon ng arbitrasyon, habang ang Ingles ang magsisilbing wika ng mga paglilitis. Ang arbitral award ay magiging pinal, maipapatupad sa anumang hukuman na may hurisdiksyon, at may bisa sa mga Partido. Ang sinumang matagumpay na partido sa isang demanda o iba pang legal na aksyon upang ipatupad ang kasunduang ito ay may karapatan sa mga gastos at bayad sa abogado.

 

 

 

16.5       Time Limitation on Claims. You acknowledge that you have one year from the date on which a claim first arises to pursue any lawsuit you may have against SurgePay; otherwise, that lawsuit will be permanently barred.

16.5 Limitasyon sa Oras sa Mga Claim. Kinikilala mo na mayroon kang isang taon mula sa petsa kung kailan unang lumitaw ang isang paghahabol upang ituloy ang anumang demanda na maaaring mayroon ka laban sa SurgePay; kung hindi, ang demanda na iyon ay permanenteng pagbabawalan.

 

 

16.6. Export Controls & Sanctions. The Philippines and international export controls and economic sanctions regulations apply to the delivery of virtual assets and the SurgePay services through the SurgePay website. By purchasing any such things through the SurgePay website, you guarantee that both your purchase and the intended usage of the item comply with the aforementioned conditions. Without limiting the aforementioned, you are prohibited from purchasing virtual assets or any of the SurgePay services via the SurgePay website if: (1) if you are a citizen or resident of Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, or any other nation subject to UN sanctions, HM Treasury’s financial sanctions regime, the United States embargo, or if you are on the U.S. Specially Designated Nationals List maintained by the Treasury Department or the U.S. financial sanctions imposed by the HM Treasury under the Commerce Department’s Denied Persons List, Unverified List, and Entity List; or (2) If a person is listed on the Specially Designated Nationals List, the Denied Persons List, the Unverified List, the Entity List, or the HM Treasury’s financial sanctions regime, then you intend to supply the acquired virtual asset or SurgePay Services to that person. This also applies to any nationals or residents of Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, or any other country subject to the United States embargo or UN sanctions.

You understand and agree that if you are not a Filipino citizen, you may be subject to additional requirements pursuant to our KYC program and procedures. If you are a citizen of the United States of America, you may be required to make all necessary and applicable disclosures, including those related to the Foreign Account Tax Compliance Act.

16.6. Mga Kontrol at Sanction sa Pag-export. Ang Pilipinas at internasyonal na mga kontrol sa pag-export at mga regulasyong parusa sa ekonomiya ay ipinapatupad sa paghahatid ng mga virtual na asset at mga serbisyo ng SurgePay sa pamamagitan ng website ng SurgePay. Sa pamamagitan ng pagbili noong nakaraang mga item sa pamamagitan ng website ng SurgePay, ginagarantiyahan mo na ang iyong pagbili at ang nilalayong paggamit ng item ay sumusunod sa mga nabanggit na kundisyon. Nang hindi nililimitahan ang nabanggit, ipinagbabawal kang bumili ng virtual asset o alinman sa mga serbisyo ng SurgePay sa pamamagitan ng website ng SurgePay kung: (1) kung ikaw ay isang mamamayan o residente ng Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, o anumang iba pang bansa napapailalim sa mga parusa ng UN, rehimen ng mga parusa sa pananalapi ng HM Treasury, embargo ng Estados Unidos, o kung ikaw ay nasa Listahan ng Espesyal na Itinalagang Pambansa ng U.S. na pinananatili ng

 

Treasury Department o ng mga parusang pinansyal ng U.S. na ipinataw ng HM Treasury sa ilalim ng Listahan ng Mga Tinanggihang Tao, Listahan ng Hindi Na-verify, at Listahan ng Entity ng Commerce Department; o (2) Kung ang isang tao ay nakalista sa Specially Designated Nationals List, ang Denied Persons List, ang Unverified List, ang Entity List, o ang financial sanction na rehimen ng HM Treasury, nilayon mong ibigay ang nakuhang virtual asset o SurgePay Services sa ang taong iyon. Nalalapat din ito sa sinumang mamamayan o residente ng Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, o anumang iba pang bansang napapailalim sa embargo ng Estados Unidos o mga parusa ng UN.

Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na kung hindi ka mamamayang Pilipino, maaari kang sumailalim sa mga karagdagang kinakailangan alinsunod sa aming programa at pamamaraan ng KYC. Kung ikaw ay isang mamamayan ng United States of America, maaaring kailanganin mong gawin ang lahat ng kinakailangan at naaangkop na pagsisiwalat, kabilang ang mga nauugnay sa Foreign Account Tax Compliance Act.

 

 

APPENDIX 1: PROHIBITED BUSINESSES AND PROHIBITED USE

The following types of enterprises, commercial activities, and products cannot use SurgePay services: (“Prohibited Businesses”). By creating a SurgePay account, you attest that you won’t use the service in conjunction with any of the following enterprises, practices, things, or activities:

 

1.       Being an unlicensed money transmitter, money service, payment service provider, e-money, or any other financial services business that needs a license, such as but not limited to exchanges of virtual currencies or virtual assets, sales of money orders or traveler’s checks, and escrow services

 1. Products or services that are fake or that violate a third party’s copyright, trademark, or trade secrets

3.       Stolen property

 1. Drugs, prohibited substances, medical services, prescription medications, drug paraphernalia, and anything that tries to imitate illicit drugs

5.       Gambling, unless SurgePay specifically permits it Sports forecasting or odds making

 1. Violence against oneself or others, as well as any actions or things that encourage, support, make easier, or teach others to use violence

7.       Prostitution or illegal escort services

 1. Financing any of the businesses on this list of Prohibited Businesses

9.       Blackmail, extortion, or other means of obtaining undeserved compensation

 1. Sale of certain weapons and firearms without a license

11.    Using dishonest marketing techniques

 1. Any company that disobeys a statute, rule, ordinance, or regulation

 

 

 

APENDIKS 1: MGA BAWAL NA NEGOSYO AT BAWAL PAGGAMIT

Ang mga sumusunod na uri ng mga negosyo, komersyal na aktibidad, at produkto ay hindi maaaring gumamit ng mga serbisyo ng SurgePay: (“Mga Ipinagbabawal na Negosyo”). Sa pamamagitan ng paggawa ng SurgePay account, pinatutunayan mo na hindi mo gagamitin ang serbisyo kasabay ng alinman sa mga sumusunod na negosyo, kasanayan, bagay, o aktibidad:

 1. Ang pagiging isang hindi lisensyadong tagapagpadala ng pera, serbisyo sa pera, provider ng serbisyo sa pagbabayad, e-money, o anumang iba pang negosyong serbisyo sa pananalapi na nangangailangan ng lisensya, tulad ng ngunit hindi limitado sa mga palitan ng mga virtual na pera o virtual na asset, pagbebenta ng mga money order o mga tseke ng manlalakbay, at mga serbisyo ng escrow
 2. Mga produkto o serbisyong peke o lumalabag sa copyright, trademark, o trade secret ng third party
 3. Ninakaw na ari-arian

 

 1. Mga gamot, ipinagbabawal na sangkap, mga serbisyong medikal, mga iniresetang gamot, mga kagamitan sa droga, at anumang bagay na sumusubok na gayahin ang mga ipinagbabawal na gamot
 2. Pagsusugal, maliban kung partikular na pinahihintulutan ito ng SurgePay Pagtataya ng sports o paggawa ng logro
 3. Karahasan laban sa sarili o sa iba, gayundin sa anumang mga aksyon o bagay na naghihikayat, sumusuporta, nagpapadali, o nagtuturo sa iba na gumamit ng karahasan
 4. Mga serbisyo ng prostitusyon o ilegal na escort
 5. Pagpopondo sa alinman sa mga negosyo sa listahang ito ng Mga Ipinagbabawal na Negosyo
 6. Blackmail, pangingikil, o iba pang paraan ng pagkuha ng hindi nararapat na kabayaran
 7. Pagbebenta ng ilang mga armas at baril nang walang lisensya
 8. Paggamit ng hindi tapat na diskarte sa marketing
 9. Anumang kumpanyang sumusuway sa isang batas, tuntunin, ordinansa, o regulasyon

Following activities are not permitted when using your SurgePay Account: (“Prohibited Use”). By creating a SurgePay Account, you attest that you won’t use it for any of the following things:

 

 1. Violate any law, legislation, ordinance, regulation, or rule of any self-regulatory or similar organization of which you are or are obligated to be a member, or aid any party in doing so (for instance, laws governing financial services, controlled substances, or consumer protections);

 

2.        Participate in a deal involving money gained from any illegal conduct;

 

 1. Engage in any online gambling-related transaction unless SurgePay expressly permits it;

 

4.       Cheat or make an effort to cheat SurgePay or other SurgePay users;

 1. Violate the copyright, patent, trademark, or other intellectual property rights of SurgePay or any other party;

6.       Convey erroneous, faulty, or misleading information;

 1. Any activity that negatively affects, interferes with, intercepts, or expropriates any system, data, or information; imposes an unreasonable or disproportionately large demand on our infrastructure;

8.       Interfere with another person’s or organization’s use of any SurgePay Services or access to them;

 1. Slander, abuse, stalk, harass, or otherwise violate or infringe on another person’s legal rights, including but not restricted to their right to privacy, publicity, or intellectual property;

10.     When illegal information or material is published, distributed, or otherwise made available;

 1. Transmit or upload any content to the SurgePay website that is contaminated with malware, Trojan horses, worms, or any other potentially harmful software;

12.    Without the appropriate permission, harvest or otherwise obtain other people’s information from the SurgePay Site, including but not limited to email addresses;

 1. Unless expressly permitted in writing by SurgePay, act as a payment middleman, payment aggregator, or in any other way resell any of the SurgePay Services;

14.     Assign any rights you have under this Agreement;

 1. Use a third party’s SurgePay Account information to access or use the SurgePay Site, except for certain Merchants and/or applications that have been specifically granted permission by a user to access their SurgePay Account and information;

16.      Any other attempt to gain unauthorized access to the SurgePay Site, other SurgePay accounts, computers, or networks linked to the SurgePay Site, through password mining or any other means; or

 1. Transactions involving products that are illegally protected by copyright, trademark, privacy, or other intellectual rights are

18.    Take any action that SurgePay judges to be a violation of SurgePay regulations, such as opening multiple SurgePay Accounts or exploiting promotions that SurgePay may occasionally give.

 

 1. SurgePay cannot be used by US residents to send money or to carry out any other financial transactions that call for a license or are subject to rules governing financial

 

 

Ang mga sumusunod na aktibidad ay hindi pinahihintulutan kapag ginagamit ang iyong SurgePay Account: (“Ipinagbabawal na Paggamit”). Sa pamamagitan ng paglikha ng SurgePay Account, pinatutunayan mo na hindi mo ito gagamitin para sa alinman sa mga sumusunod na bagay:

 1. Lumabag sa anumang batas, batas, ordinansa, regulasyon, o tuntunin ng anumang self-regulatory o katulad na organisasyon kung saan ikaw o nito (halimbawa, mga batas na namamahala sa mga serbisyong pinansyal, kinokontrol na anumang transaksyong nauugnay sa online na pagsusugal maliban kung hayagang pinahihintulutan ito ng SurgePay;
 2. Mandaya o gumawa ng pagsisikap na dayain ang SurgePay o iba pang mga user ng SurgePay;
 3. Lumabag sa copyright, patent, tradmga sangkap , o mga proteksyon ng consumer);obligado na maging miyembro, o tulungan ang sinumang partido sa paggawa
 4. Makilahok sa isang deal na kinasasangkutan ng pera na nakuha mula sa anumang ilegal na pag-uugali;
 5. Makisali sa emark, o iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng SurgePay o anumang ibang partido;
 6. Maghatid ng mali, mali, o mapanlinlang na impormasyon;
 7. Anumang aktibidad na negatibong nakakaapekto, nakakasagabal, humahadlang, o nag-expropriate ng anumang system, data, o impormasyon; nagpapataw ng hindi makatwiran o hindi katimbang na malaking demand sa ating imprastraktura
 8. Makagambala sa paggamit ng ibang tao o organisasyon ng anumang Serbisyo ng SurgePay o pag-access sa kanila;
 9. Paninirang-puri, pang-aabuso, paninira, panliligalig, o kung hindi man ay lumalabag o lumalabag sa mga legal na karapatan ng ibang tao, kabilang ngunit hindi limitado sa kanilang karapatan sa privacy, publisidad, o intelektwal na pag-aari;
 10. Kapag ang ilegal na impormasyon o materyal ay nai-publish, ipinamahagi, o kung hindi man ay ginawang available;
 11. Magpadala o mag-upload ng anumang nilalaman sa website ng SurgePay na kontaminado ng malware, Trojan horse, worm, o anumang iba pang potensyal na nakakapinsalang sokware;
 12. Nang walang naaangkop na pahintulot, anihin o kung hindi man ay kumuha ng impormasyon ng ibang tao mula sa SurgePay Site, kabilang ngunit hindi limitado sa mga email address;
 13. Maliban kung hayagang pinahintulutan sa pamamagitan ng pagsulat ng SurgePay, kumilos bilang middleman ng pagbabayad, aggregator ng pagbabayad, o sa anumang iba pang paraan na muling ibenta ang alinman sa Mga Serbisyo ng SurgePay;
 14. Magtalaga ng anumang mga karapatan na mayroon ka sa ilalim ng Kasunduang ito;

 

 1. Gumamit ng impormasyon ng SurgePay Account ng third party para ma-access o magamit ang SurgePay Site, maliban sa ilang partikular na Merchant at/o mga application na partikular na binigyan ng pahintulot ng isang user na i-access ang kanilang SurgePay Account at impormasyon;
 2. Anumang iba pang pagtatangkang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa SurgePay Site, iba pang SurgePay account, computer, o network na naka-link sa SurgePay Site, sa pamamagitan ng pagmimina ng password o anumang iba pang paraan; o
 3. Ipinagbabawal ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga produkto na ilegal na pinoprotektahan ng copyright, trademark, privacy, o iba pang karapatang
 4. Gumawa ng anumang aksyon na hinuhusgahan ng SurgePay na isang paglabag sa mga regulasyon ng SurgePay, gaya ng pagbubukas ng maraming SurgePay Account o pagsasamantala sa mga promosyon na maaaring ibigay paminsan-minsan ng
 5. Ang SurgePay ay hindi maaaring gamitin ng mga residente ng US upang magpadala ng pera o magsagawa ng anumang iba pang transaksyong pinansyal na humihiling ng lisensya o napapailalim sa mga patakaran na namamahala sa mga serbisyong

 

***